• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  8สิงหาคม  ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยให้ผู้สมัครมายื่น ใบสมัครด้วยตนเองณ  จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา
เลขที่  ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

ดาวน์โหลดเอกสาร