• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เลขที่  ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  หรือที่  http://www.senate.go.th   
ภายในวันจันทร์ที่  8  สิงหาคม  2565
 

ดาวน์โหลดเอกสาร