• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน อำเภอเมืองเลย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วัดแสงอรุณ บ้านเสี้ยวเหนือ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน  โดยมี นายยศวัฒน์ พัชรศักดิ์สกุล ปลัดอำเภอ กล่าวต้อนรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นดังนี้ ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการสำรวจพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้ ขอให้มีการพยุงราคายางพารา ซึ่งปัจจุบันยางพารามีราคาตกต่ำ และให้มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค จึงขอให้เร่งพิจารณาเรื่องค่าชดเชยพื้นที่สำหรับการสร้างอ่างเก็บน้ำ
     ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป