• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) พบปะพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง พบปะพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัด ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขาดแคลนแหล่งน้ำ บ่อบาดาล เนื่องจากใช้น้ำฝนเป็นหลักในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน สปก. อยู่ในพื้นที่สีแดงและที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ภูหินร่องกล้า) ทำให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ และเสนอแนะให้มีการพิจารณาสร้างถนนสำหรับเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ และให้มีการกำหนดแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดให้ชัดเจน เพราะมีผลกระทบกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
     ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที่และจากการพูดคุยกับสื่อมวลชนในพื้นที่ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป