• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ครั้งที่ 1/2564
เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประทเศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา