• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน ๒ กลุ่ม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้

 

๑. การประชุมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

 

๒. การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ฟินแลนด์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒