• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ตุรกี ครั้งที่ 2/2563

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ตุรกี ครั้งที่ 2/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ตุรกี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)