• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การให้การรองบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ

การให้การรองบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม

ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย ตามวัน เวลา ดังนี้

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สหรัฐอเมริกา นำโดย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สหรัฐอเมริกา จะให้การรับรอง

นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael Heath) อุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย


วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ปากีสถาน นำโดย นางนันทนา สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ปากีสถาน จะให้การรับรอง

นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asim lftikhar Amad) เอกอักคราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย