• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ขั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย