• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2562

ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย