• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

การให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย