• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

 ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ กลุ่ม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร