• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมใหญ่คณะกรรมการบริการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมใหญ่คณะกรรมการบริการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน ๒ กลุ่ม 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเวลา และสถานที่ดังนี้

 

 - การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - มาดากัสการ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

   เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๗ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑  

   เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒