• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 19 เป็นพิเศษ วัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

          

 • 2. รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

          

 • 3. กระทู้ถาม (ไม่มี)

          

 • เรื่องด่วน

          - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

 • 4. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

          

 • 5. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

          

 • 6. เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

          

 • 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)