• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

 
เลขที่ รายละเอียด งบประมาณ ราคากลาง วันที่ลงประกาศ เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
- ราคากลางซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,077,000.00 4,077,000.00 31 มีนาคม 2564 5
- ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ 724,000.00 724,000.00 26 มีนาคม 2564 5
- ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 47 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,530,000.00 4,530,000.00 19 มีนาคม 2564 8
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 600,000.00 585,000.00 19 กุมภาพันธ์ 2564 3
- ราคากลางโครงการจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ประสงค์จำหน่าย จากที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ มายังที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,379,230.00 1,379,230.00 22 มกราคม 2564 5
- ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,669,000.00 9,356,200.00 22 ธันวาคม 2563 3
- ราคากลางการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 3,500,000.00 3,500,000.00 28 ธันวาคม 2563 8
- ราคากลางการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,000,000.00 1,000,000.00 25 ธันวาคม 2563 5
- ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ 724,000.00 724,000.00 27 พฤศจิกายน 2563 2
- ราคากลางโครงการจ้างจัดทำวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 985,000.00 - 25 พฤศจิกายน 2563 0
- ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,979,500.00 - 24 พฤศจิกายน 2563 5
- ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 534,465.00 - 23 พฤศจิกายน 2563 2
- ราคากลางการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 4,500,000.00 - 18 พฤศจิกายน 2563 7
- ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,003,500.01 - 13 พฤศจิกายน 2563 3
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 36 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,480,000.00 - 11 พฤศจิกายน 2563 21
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.00 - 29 กันยายน 2563 2
- เช่าอาคารสุขประพฤติเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57.00 - 29 กันยายน 2563 1
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.00 - 29 กันยายน 2563 5
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.00 - 29 กันยายน 2563 5
- จ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,550,000.00 - 30 กันยายน 2563 7