• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ประสานงานเครือข่ายรักแม่พระธรณี พร้อมชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.35 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายสรายุทธ์ สนรักษา ผู้ประสานงานเครือข่ายรักแม่พระธรณี พร้อมชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง โดยมีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมรับหนังสือเพื่อขอให้ปฏิบัติใช้อำนาจหน้าที่วุฒิสมาชิกสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กรณีการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบางนาง ตำบลเกาะลอย ตำบลเขาดิน ตำบลบางพึ่ง และตำบลหนองตีนนก และขอให้ทบทวนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เกี่ยวพันกับพื้นที่เสี่ยงภัยแนวท่อแก๊สระเบิด) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านราษฎรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิชุมชน ดังนี้
1. ขอให้นำปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบติดตามแก้ไขในกระบวนการประชุมของวุฒิสภา
2. ขอให้ทำความเห็น ทักท้วง ชะลอการประกาศ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชะลอการบังคับใช้ ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอันจะนำความเสียหายใหญ่หลวงกับพี่น้องประชาชน เพื่อนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
3. ขอให้ประสานงานตั้งคณะกรรมธิการตรวจ แก้ไขปัญหา สอบสวนหาผู้กระทำความผิด ลงโทษทางวินัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับควบคุมดูแลโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
4. ขอให้คณะกรรมธิการมีคำสั่งกำหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชดเชยเยียวยาความเสียหายขาดประโยชน์ให้กับชาวบ้าน