• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและคู่สมรส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560” ณ ห้อง 2702 ชั้น 27 อาคา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและคู่สมรส และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา 
   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีสมาชิกวุฒิสภาให้ความสนใจซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างมาก