• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ  ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ” เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภารับฟังการอภิปรายในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
    ทั้งนี้ บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยดี ได้มีการเปิดให้สมาชิกวุฒิสภาซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งได้มีผู้สนใจซักถามเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะได้จัดให้มีการสัมมนาเช่นนี้ในโอกาสต่อไป