• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.20 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นพิเศษ เริ่มเวลา 09.00 นาฬิกา โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระรับหลักการจำนวน 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... จากนั้นจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ต่อจากนั้น จะมีการพิจารณาร่างกฎหมาย ในวาระ 2 และ 3 จำนวน 8 ฉบับ คือ  1. ร่าง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... 2. ร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 3. ร่าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... 4. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 6. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 7. ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ8. ร่าง พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     สำหรับในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นพิเศษ เริ่มเวลา 09.00 นาฬิกา จะมีการพิจารณากฎหมายในวาระ 2 และ 3 จำนวน 10 ฉบับ คือ 1. ร่าง พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... 2. ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 4. ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5. ร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 6. ร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 7. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... 8. ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 9. ร่าง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... และ10. ร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัย พ.ศ. ....