• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
คณะที่ 2 นำโดย นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ พบปะเยาวชนจากสถาบันอาชีวศึกษา จาก 4 สถาบันในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแนวการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นในหัวข้ออาชีวะช่วยพัฒนาประเทศด้านการเมืองและด้านสังคมได้อย่างไร เยาวชนได้นำเสนอข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้
ด้านสังคม 
 - พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - พัฒนาด้านการเกษตร ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 - พัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัย จัดอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา
 - ช่วยสอดส่องดูแลคนในครอบครัว ป้องกันปัญหายาเสพติด
 - ทำให้ไทยเป็นครัวโลก 
ด้านการเมือง 
 - อยากให้ประชาชนใส่ใจสิทธิของตัวเองในการเลือกตั้ง
 - ต้องการให้นักการเมืองทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 - อยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
 - ปฎิบัติตามกฏหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 - ปลูกฝังความสามัคคี ยึดหลักประชาธิปไตย
 - รับรู้ข่าวสารอย่างมีสติ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นต้น