• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

ันทึกเทปรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา”

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน คนที่หนึ่ง ร่วมบันทึกเทปรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา” โดยกล่าวถึงภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบราชการ การผังเมือง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการจำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ และการผังเมือง 2. คณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 3. คณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ และ 4. คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
     นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้กล่าวถึงโครงการ Big Rock ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส อีกทั้งการมีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเชื่อมการให้บริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชน ซึ่งจะได้มีการเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา