• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด องค์กรภาคเอกชน ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด องค์กรภาคเอกชน เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะ
     จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน แนะนำบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้ร่วมกันสะท้อนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น การเกษตร การชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
     ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป