• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมเข้าประชุมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเวียง ศาลากลางจังหวัดเลย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภูเวียง ศาลากลางจังหวัดเลย คณะสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายเกียว แก้วสุทอ พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน และนายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม ได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ค ณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
1. ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม เสนอให้รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องจักรในการตัดอ้อย กำหนดราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยเผาหน้าโรงงานที่แตกต่างกัน 
2. ปัญหาการตรวจยึดป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค
3. การก่อสร้างกระเช้าภูกระดึง เสนอให้ช่วยผลักดันให้นำการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับเดิม ให้มีผลใช้ได้ต่อไป โดยไม่ขัดกับประกาศของกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป