• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) แถลงถึงการประชุมวุฒิสภา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) แถลงถึงการประชุมวุฒิสภาว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมวุฒิสภา 2 วัน คือในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เริ่มเวลา 10.00 นาฬิกา มีการรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว นอกจากนี้ จะมีการพิจารณารายงานจำนวน 3 ฉบับ คือ 
 1. รายงานประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
 3. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี 2559
  
สำหรับในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จะมีการพิจารณารายงานจำนวน 4 ฉบับ คือ    1.รายงานประจำปี 2561 ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
2.รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
3.รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
4.รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561
    
โฆษกวิปวุฒิเปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมวิปวุฒิยังได้มีการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่สนใจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาต่อไป