• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเซอร์เบีย

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 18.30 น. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ ห้อง Art Caffe ชั้น G อาคาร B ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยมี Mr. J. Echaniz ประธานคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ที่ประชุมได้รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามและความขัดแย้งจากภัยพิบัติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Expert hearing on strengthening peace and security against treats and conflicts and climate-related disasters) ก่อนจะเปิดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว 

ในการนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนรัฐสภาไทยได้อภิปรายสนับสนุนให้ภาคี UNFCCC มุ่งมั่นในการนำ Paris Agreement ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ โดยประเทศไทยและประเทศอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะกำหนดเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน 2 ประการ คือ 1) การลดการบริโภคพลังงานร้อยละ 30 โดยเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 23 ภายในปี 2568 และ 2) การลดการบริโภคเชื้อเพลิงในรถขนาดเล็กที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศอาเซียน ร้อยละ 26 ระหว่างปี 2558-2568 ทั้งนี้ ในส่วนของการออกฎหมายภายในประเทศ ไทยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้มีพระราชบัญญัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการเฉพาะ ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้

--------------------------------------
ข้อมูลข่าวโดย กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ