• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00|นาฬิกา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย นายเจน  นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 70 คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุธ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะ ให้การต้อนรับ 
      โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะได้รับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด 2) การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยร่วมกับประชาชนในระดับพื้นที่ (อบต.) ที่เป็นรูปธรรม 3) ความก้าวหน้าในการดำเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง : ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) และแนวทางการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และ 4) ความสำเร็จโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง  และได้มีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็นข้อร้องเรียนและความเดือดร้อนของประชาชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยอง (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) 
- กลุ่มที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพื้นที่ 
- กลุ่มที่ 3 ผลกระทบจากการดำเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง
     สำหรับข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประชาชนนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ จะรวบรวมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป
       จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา คณะออกเดินทางไปยังค่ายตากสิน จันทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาสมัยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพ และชมอาคารโบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งก่อนรับฟังบรรยาย คณะได้เข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี