• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

การประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ันจันทร์ที่ ๗ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
๒. ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๒