• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้แก่
1. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา
2. นายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา
3. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน สมาชิกวุฒิสภา
4. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา
5. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกวุฒิสภา
เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
      ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงระบบโลจิสติกส์
      ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
      ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง
      ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
      ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรับญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป