• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
  ประเด็นการพัฒนาที่1 : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
      ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
      ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
      ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเมืองอัจฉริยะ (Smat City) และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา
      ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป