• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาหารือกับกรมพัฒนาชุมชน เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยให้เข้มแข็ง ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

อนุกรรมาธิการการลงทุนฯ หารือกับกรมพัฒนาชุมชน เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยให้เข้มแข็ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของกรมการพัฒนาชุมชน และสรุปข้อมูลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก พร้อมทั้งได้หารือความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเรื่อง “สมุนไพรสู่เครื่องสำอาง” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการฯ ตามหน้าที่และอำนาจของกระทรวง โอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ของสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน
.
ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบรายงานการศึกษา เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป