• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

กมธ.การท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนา “ทิศทางท่องเที่ยวไทยหลังเปิดประเทศ” มุ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ กรุงเทพฯ

กมธ.การท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนา “ทิศทางท่องเที่ยวไทยหลังเปิดประเทศ” มุ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางท่องเที่ยวไทยหลังเปิดประเทศ” โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
     พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราและสร้างรายได้จำนวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศ แต่ในช่วงเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเสี่ยงจากการติดเชื้อจะยังไม่หมดไปภายในเร็ววัน แม้ว่าจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ตาม ความไว้วางใจในผู้ประกอบการจึงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว แม้จะมีการใช้ระบบวัคซีนพาสปอร์ตเข้าช่วยลดอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว แต่ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อาทิ ชนิดของวัคซีนที่ได้รับการยอมรับในแต่ละประเทศด้วย ขณะที่ทิศทางนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2564 มีความท้ามายมากขึ้นจากหลายปัจจัย นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงแล้ว ทางการในหลายประเทศยังมีการยกระดับคำเตือนสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย รัฐบาลจึงได้เปิดโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งเป็นโมเดลการนำร่องประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก่อนที่จะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ หรือแผนการดำเนินโครงการ Samui Plus Model ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถสร้างรายได้ไปยังผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
     จากความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้เล็งเห็นว่า การดำเนินโครงการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ การจัดสรรวัคซีน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศ และมาตรการความปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความเติบโตของระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว จึงได้จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวต่อไป