• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรยุคใหม่กิจกรรมที่ 2

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 403 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรยุคใหม่กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เครื่องมือสำหรับ HR เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Next Normal" ให้กับนักทรัพยากรบุคคลของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวิทยากร ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม