• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม ถวายพระราชกุศล และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา  คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม  ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีจำนวน 10 รูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดจันทรสโมสร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธี  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
    จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้นำคณะจิตอาสาของวุฒิสภาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเขตดุสิต กรมเจ้าท่า และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและเก็บขยะตกค้างบริเวณริมฝั่งและในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าน้ำ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งผักตบชวาถือเป็นอุปสรรคกีดขวางทางระบายน้ำและการเดินเรือ อีกทั้งส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป
.
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 23 ที่คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา และนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักหรือเชื้อเพลิงและอาหารสัตว์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวาเจริญพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานวุฒิสภา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย