• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ชายขอบ ปัญหาชายแดนและสัญชาติ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำพล จินดาวัฒนะ รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายพลากร วงศ์กองแก้ว กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ชายขอบ ปัญหาชายแดนและสัญชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงชนบทที่ตำบลเปียงหลวง และเยี่ยมชมโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอเวียงแหงที่กำลังรับมือกับโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหมู่บ้านชนเผ่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 60 ราย โดยมีนายวัชระ เทพกัน และคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูล 
.
โอกาสนี้ นายอำพล จินดาวัฒนะได้ให้คำแนะนำและการประสานงานที่จำเป็นเร่งด่วนกับจังหวัดและส่วนกลางเกี่ยวกับการระบาดของโควิดและอื่นๆ พร้อมทั้งบริจาควัสดุสิ่งของส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับทราบจะนำไปประกอบการทำหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป