• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” (โฟนอิน) ในประเด็น “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” โดยได้กล่าวถึงการปฏิบัติตนในเรื่องความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอดสู่การขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาของชาติได้ โดยการผสมผสานระหว่างนามธรรมกับรูปธรรม มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสืบสาน รักษา และต่อยอด ซึ่งตรงกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งความเพียร หมายถึง ความขยัน ความพยายาม ความบากบั่น ความตั้งใจ ซื่อตรง หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง เป็นสุภาพชน หมายถึง ผู้ที่แต่งกายเรียบร้อย ผู้ที่มีกิริยามารยาทนุ่มนวล พูดจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ
.
แนวทางเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในเรื่องความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด ทำได้โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เรื่อง “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน” มาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติตน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานทำ มีอาชีพ คือ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ และ 4. เป็นพลเมืองดี โดยการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน การเป็นพลเมืองดี หมายถึง การมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”
.
สำหรับข้อเสนอแนะในภาพรวมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (อุดมศึกษา) จะต้องมีการประสานงานร่วมกันกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลและเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ครบถ้วน โดยร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ควรศึกษานโยบายและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องต่อแผนการปฏิรูปประเทศ สำหรับนักศึกษา ควรเพิ่มกิจการนักศึกษา ให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ การสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อหรือสังคม เป็นต้น
.
ท้ายนี้ ยังได้ฝากว่า ความเพียร ความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นสุภาพชน ทั้ง 3 ประการจะมีส่วนอย่างสำคัญที่จะนำไปสู่การเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในชาติ อันจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามพระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามพระบรมราชปณิธานของพระบรมราชชนก เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและคนไทยทุกคน
.
     สามารถติดตามรับฟังรายการ "เกาะติดวุฒิสภา " ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา