• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหารและคณะที่เกี่ยวข้อง นำเสนอความเป็นมาและการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นผู้บริหารโครงการ เพื่อให้บริการคนพิการที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย โดยใช้พื้นที่บริเวณห้องพักชั้น 5 ถึงชั้น 10 ของอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับผู้ป่วย COVID-19 และทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่เตรียมการวางระบบการดูแลผู้ป่วย และการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในระหว่างที่คนพิการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังคนพิการหายจากอาการป่วยเดินทางกลับสู่ครอบครัวและชุมชน
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ซึ่งเป็นคนพิการได้ร่วมทดสอบระบบต่าง ๆ ในการให้บริการ โดยสมมุติเหตุการณ์เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อทดสอบระบบ ตั้งแต่การติดต่อ การให้คำแนะนำ การรับผู้ป่วยจากบ้าน รับผู้ป่วยเข้าที่พัก การดูแลรักษา การให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการวัดค่าต่าง ๆ ในระหว่างการรักษาตัว 
     โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอต่อระบบการให้บริการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการเตรียมการให้บริการคนพิการได้ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง ให้กำลังใจบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการในครั้งนี้ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป