• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มอบเงินให้กับ ผู้อำนวยการสำนักที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายละ 10,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 60,000 บาท

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มอบเงินให้กับ ผู้อำนวยการสำนักที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19  รายละ 10,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 60,000 บาท ดังนี้
  1. นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง จำนวน 4 ราย ดังนี้   
     1)นายชีวานนท์ ภู่นาค
     2)นายวงศพัทธ์ สระภู
     3) นายสมเกียรติ แจ่มจำรัส
     4)นางสาวปัทมาภรณ์ บุญประเสริฐ
  2. นางนวนันทน์  เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา จำนวน 1 ราย คือ   นายนัฏฐ์ มอญวัฒ  
  3. นางนุตยา  ลิขิตหัตถศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน จำนวน 1 ราย คือ  นายศักดิเดช รัตนะประทีปพร
 
 อนึ่ง   นายปราโมทย์ หนูอินทร์แก้ว ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาชิกวุฒิสภาไปแล้ว