• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การจัดการศึกษาหลังโควิด-19 เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ” ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การจัดการศึกษาหลังโควิด-19 เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ” โดยได้กล่าวถึงระบบการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้เกิดภาวะแรงงาน
ล้นตลาด นักศึกษาจบใหม่ตกงาน ประชาชนมีรายได้ลดลง หรือมีภาระเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมาธิการฯ
จึงมีข้อเสนอในการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ให้ตอบสนองความต้องการของแรงงานยุคปัจจุบัน โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในรูปแบบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-3 เดือน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนด้านความมั่นคงทางอาหารสูง โดยมีวิทยาลัยเกษตรกรรมต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่ประยุกต์หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อผู้เรียน ปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก ซึ่งจะทำให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีและช่วยสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา