• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย และหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติก

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย และหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย (Senate Conservation Caucus : SCC) นำโดยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกลุ่ม SCC นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกลุ่ม SCC และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิก SCC เข้าประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom
       การประชุมได้มีการกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การดำเนินการแก้ปัญหาในรูปแบบเดิม จึงไม่ตอบสนองกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในปี 2018 ประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อมาในปี 2019 ได้มี “ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน” ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34
        ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับมูลนิธิ ICCF (International Conservation Caucus Foundation) รวมทั้งยังหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ caucus กับสมาชิกสภาคองเกรส โดยการสนับสนุนประสานงานจากมูลนิธิ ICCF (International Conservation Caucus Foundation) องค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกับวุฒิสมาชิก สมาชิกสภาสูงของสหรัฐอเมริกา, นักการเมือง และ NGOs ต่าง ๆ ผลักดันการออกกฎหมายหรือโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี 2020 ตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” (Senate Conservation Caucus: SCC) ด้วยเชื่อว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์สานต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน จากกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน โดยมีแนวทางการจัดการขยะพลาสติกตาม (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573

เป้าหมายที่ 1 
- เลิกใช้ภายในปี 2019 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่
1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) 
2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมของสารอ็อกโซ่ (Oxo) 
3) ไมโครบีด (Microbead)

เป้าหมายที่ 2 การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 และเราเชื่อว่าการแก้ปัญหาขยะที่ได้ผลที่สุด คือ การร่วมมือกันของทุกคน เพราะ “การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง” “development should never leave the natural resources and the environment behind”