• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภาติดตามภารกิจ“ สว.พบประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

สมาชิกวุฒิสภาติดตามภารกิจ“ สว.พบประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เข้าร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา
          จากการประชุมรับฟังความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลที่ชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้น พบว่า ส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ อบต. สามารถลุล่วงไปได้ตามลำดับด้วยดีระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการประสานแผนกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เช่น ชลประทานที่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงประตูระบายน้ำ การซ่อมแซมถนนในเขตตำบล ต่อมาคือ ปัญหาข้อวินิจฉัยสั่งการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่ชัดเจนและตีความลักลั่นกัน เช่น การใช้งบประมาณ อบต.ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนในตำบล ส่วนปัญหาความแห้งแล้งของพื้นที่ที่ประสบมากขึ้น อบต. กำลังศึกษารายละเอียดที่จะบรรจุเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแผนหลักของชุมชน รวมทั้งการขอความสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อบูรณาการอาชีพหลัก (ร้อยพวงมาลัย) ที่สำคัญสร้างรายได้โดดเด่นของตำบลย่านยาว ให้เป็นวิถีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมต่อทุกภาคส่วนของตำบลย่านยาว โดยการสนับสนุนของ อบต. ในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบลย่านยาว เพื่อการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน และได้เสนอแนะให้มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์และความต้องการของคนทั้งตำบล
          นอกจากนี้ ได้มีคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์อำเภอสามชุก ขอติดตามความคืบหน้าในกรณีที่สมาชิกจำนวนกว่า 200 ราย ถูกหักเงินร้อยละห้าสิบของเงินกู้โดยไม่สุจริตเป็นธรรมและกรณีการทุจริตของคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งเรื่องยังคงล่าช้า ทั้งที่สมาคมฯ ยังคงดำเนินกิจการให้บริการสมาชิกอยู่ได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งทางนายอนุศักดิ์ ได้รับว่าจะเร่งประสานกับกรรมาธิการในวุฒิสภาเพื่อหาคำตอบถึงความคืบหน้าตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด