• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา”

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การเมืองยุคโควิด-19” โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ อาทิ การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการออกกฎหมายของประเทศ ติดตามวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง มีหน้าที่ อาทิ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. และศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง ดำเนินกิจการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3. คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีหน้าที่พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. กระทำกิจการ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
     นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่มีความแตกต่างจากในอดีต ประชาชนมีการสื่อสารทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดสัมมนา
ประเด็น “พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทางการเสริมสร้างและการพัฒนา” เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับใช้ในการเลือกตั้ง และเสนอให้มีการจัดหลักสูตร “การรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
     สำหรับการดำเนินงานของ กมธ. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม โดยการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วม และมาตรการทำงานจาก
ที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมประชุม การตรวจรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ และได้ฝากถึงประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา