• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ : กับการปฏิรูปการกีฬา”

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11.35 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ : กับการปฏิรูปการกีฬา” โดยกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับแผนปฎิรูปกีฬาและความเชื่อมโยงประเด็นปฏิรูปกีฬากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการออกกำลังกาย ส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพและความเป็นเลิศ และการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา รวมถึงการดำเนินงานของ กมธ. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้คนไทยมีภูมิต้านทานที่ดีและหันมาใส่ใจสุขภาพ อาทิ โครงการแคลอรี่เครดิต (Calories Credit) ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการ เพื่อสะสมคะแนนจากจำนวนแคลอรี่ที่สูญเสียโดยมีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการเมืองกีฬา (Sport City) เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป
     โอกาสนี้ ได้ฝากความห่วงใยต่อประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่และส่งความปราถนาดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 โดยขอให้คนไทยทุกคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีตลอดไป
     สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00- 12.00 นาฬิกา