• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ประชุมหารือกับหน่วยงานจังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดสกลนคร หน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 6) นายประทีป จูฑะศร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 นางณิชกานต์ คุณอุดม ผอ. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร นางสาวจุฑามาศ จันโท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดสกลนคร นายสมัย โพธิทองดี รักษาการปลัด อบจ. สกลนคร และนายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร     
     ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาประเด็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสกลนคร 
     โดยทางหน่วยงานของจังหวัดสกลนครหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ