• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากนางนิศานาถ รัตนนาคิน ผู้ประสานเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย