• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดระนอง

วันที่ 17-19 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดระนอง โดยวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลาง จังหวัดระนอง ได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. สถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดระนอง สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมจังหวัดระนองจากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเมืองหลัก 
2. ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปฏิรูปบริหารจัดการการท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน ตามแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย และการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวจังหวัดระนองและท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
3. ความคืบหน้าโครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล (ไทยแลนด์ริเวียร่า) ในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดระนอง 
4. ความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
6. ปัญหาอุปสรรคการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง รวมทั้งการบริหารจัดการท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนอง เพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวตามหน้าที่และอำนาจต่อไป