• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้จัดทำเอกสารวิชาการตามโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้จัดทำเอกสารวิชาการตามโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ เอกสารวิชาการต่อไป