• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข รับมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือ จาก นายทินกร พอจิตต์ อนุกรรมาธิการกิจกรรมสัมพันธ์ วุฒิสภา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายทินกร  พอจิตต์  อนุกรรมาธิการกิจกรรมสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้มอบเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับบุคลากรสำนักรายงานการประชุมและชวเลข โดยมี นายชาติชาย  เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข  เป็นผู้รับมอบ