• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 (วันที่ 3 ของการอบรม) ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 148 คน ซึ่งช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อ "ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ" โดย นายรัตนะ โพธิสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารงานกลาง และนางสาวรุ่งนภา  สุวรรณไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม