• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ถ. วิภาวดีรังสิต ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาระดับชำนาญการจำนวน 100 คน โดยแบ่งออกเป็น
 2 รุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน โดยรุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง