• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รุ่นที่ 2

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
 
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รุ่นที่ 2 หัวข้อ การกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ วิธีการสร้างความสัมพันธ์และขจัดความขัดแย้งในการทำงาน หัวข้อ การเพิ่มความสุขในการทำงาน โดยมีนายสรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรในความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม